«Газета.uz» ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганлигининг 33 йиллиги муносабати билан октябрни — «Ўзбек тили ойлиги» деб эълон қилди. Ўтган давр мобайнида мазкур йўналишда катта-кичик қадамлар ташланди, бироқ ўзбек тили мақомини тўла-тўкис мустаҳкамлай олмади. Тил борасида ечимини кутаётган муаммолар ҳамон камаймаган. Мазкур ойлик давомида таҳририят жамоаси ҳар куни ўтган вақт ичида турли нашрларда чоп этилган, долзарблигини ҳануз йўқотмаган мақола, нутқларни қайта бериб боради. Навбатдаги мақола Умарали Норматов, Насимхон Раҳмонлар томонидан 2007 йилда ёзилган.

«Энг бой ва энг бахтсиз» тилимиз

Ҳамма даврларда ҳам элнинг илғор фарзандлари, хусусан, ижодкор зиёлилари она тили, унинг жорий ҳолати, келажаги ҳақида астойдил қайғурган. Айниқса, миллат тарихи ва маънавиятининг бурилиш паллаларида, ўзликни англаш заруратга айланган кезлари бу ҳол янада яққолроқ намоён бўлади. Италияда Алигери Данте, Францияда Дю Белли, Франсуа Рабле ва М.Беллин, Россияда М.Карамзин, Ф.А.Гончаров, Хуросону Мовароуннаҳрда эса Алишер Навоий, Ҳусайн Бойқаро ҳамда Бобур Мирзо она тили ҳимояси ва тараққиёти учун изчил, мардона кураш олиб боргани бунинг далилидир. Улар тил ҳимоясини эл, ватан ҳимояси деб билган, бу мавзуда махсус асарлар ҳам яратган. Алишер Навоийнинг «Муҳокамат ул-луғатайн» асари нафақат Шарқда, балки Ғарбда ҳам бу жиҳатдан намуна бўла олади. Ушбу асар билан танишган француз олими М. Беллин 1861 йили бундай деб ёзган эди: «Алишер Навоийнинг ўз миллий тили афзалиятини инкор этиб бўлмайдиган далиллар орқали исбот этгани — ўз халқи орасида ватанпарварликни бошлаб берганидан далолатдир».

Тил — миллат қиёфасини кўрсатадиган энг муҳим восита. Миллат ёки элатнинг мавжудлиги, барҳаёт экани, яшаётгани тилига кўра аён бўлади. Тарихда бунга мисоллар кўп. Манбаларда зикр этилишича, милоддан олдинги V асрда Бобил давлати ҳукмдори Новуходносир ҳозирги Исроил халқини ўз мамлакатига асир қилиб олиб кетади. Исроил халқи етмиш йил она юртидан айри яшашга маҳкум этилади. Аммо исроилликлар ер юзидан йўқолиб кетмади, халқ сифатида сақланиб қолди. Уларни ҳалокатдан асраган бош омил асирликда ҳам она тилини йўқотмаганидир. Шундай экан, ўзлигини англаган халқ биринчи навбатда тил равнақи учун қайғуради, унинг истиқболини ўйлаб жон куйдиради.

Маърифатпарвар жадидларнинг она тили ривожига бўлган эътибори ҳам бунга мисолдир. Абдурауф Фитрат тилимизнинг дунёдаги «энг бой ва энг бахтсиз» эканини айтиб, унинг софлигини сақлаш нечоғлик муҳимлигини таъкидлаган бўлса, Абдулла Авлоний фикрича, «миллатнинг дунёда борлигини кўрсатадурғон оинаи ҳаёти» бўлган тили ва адабиётини асрашдан ҳам зарурроқ иш йўқ. Унинг эътирофича, «миллий тилни йўқотмак — миллатнинг руҳини йўқотмакдир».

«Тафаккур» журнали. 2007 йил 1 сон.

 

Мустабид тузум замонида миллий тилларга нописанд муносабат, улар мавқеини ҳар жиҳатдан камситиш авж олган кезлари ҳам миллатнинг асл фарзандлари она тили ҳимояси йўлидаги курашни давом эттирган. Ўтган асрнинг 60-йиллари охирларида машҳур қозоқ шоири Ўлжас Сулаймоннинг «Аз и Я» китоби бу соҳада дадил қадам бўлгани кўпчиликка аён. Китоб муаллифи туркий тилнинг теран илдизлари, тараққиёт йўллари, беқиёс имкониятлари, миқёси хусусида дадил қарашларини илгари сурган, бу борадаги тасаввурларни тамомила янгилаган эди. Мамлакатимизда эса буюк сўз устаси Абдулла Қаҳҳорнинг 50−60-йилларда она тили қайғуси билан йўғрилган мардона чиқишлари миллатнинг букилган қаддини тиклаган эди.

Қарангки, 80-йиллар охиридаги истиқлол йўлидаги ҳаракатлар айни она тилига давлат мақоми берилиши учун жўшқин курашлар билан бирга кечди. «Халқ тили ва реалистик проза», «Тил ва дил» рисолалари билан Абдулла Қаҳҳор анъанасини давом эттирган устоз адибимиз Пиримқул Қодиров истиқлол йилларида тил борасидаги тадқиқотларига қайтиб, миллий тилимизнинг ХХ асрдаги тараққиёти хусусида аввал айтиш мумкин бўлмаган кўп ҳақиқатларни ойдинлаштирди. Айни пайтда, она тилимизнинг тарихий илдизлари, хусусан, миллат ўтмишидаги энг юксак босқич — темурийлар даври мумтоз адабий тилимиз тараққиёти муаммоларини махсус ўрганишга жазм этди. Шу тариқа ёзувчининг «Тил ва эл» китоби юзага келди.

Ушбу китоб шуниси билан қимматлики, муаллиф унда бир неча жиддий масалаларни тадқиқ этган. Биринчидан, бугунги туркий тиллар орасида энг кенг тарқалган ўзбек тилининг қадимийлиги ва узлуксиз ривожланиб келаётганини далиллар асосида исботлаб берган. Бунинг исботи сифатида илк бора Алп Эр Тўнга (Афросиёб) замонидан (милоддан олдинги VII аср) давом этиб келаётган туркий тилнинг тадрижийлиги масаласини илгари сурган. Иккинчидан, китобда муаллиф ўзбек адабий тилининг ўрта асрлардаги тараққиёти манзарасини бор бўйича, бутун гўзаллиги билан кўрсатиш, Навоий ва Бобурнинг бу соҳадаги беқиёс хизматлари моҳиятини очиб бериш вазифасини аъло даражада уддалаган.

Таъкидлаш жоизки, далилларни саралаб тақдим қилиш, тил ҳодисаларини тарихий, этник, маданий жараён тадқиқи билан моҳирона қўшиб олиб бориш тадқиқот муваффақиятини таъминлаган.

Туркий тилнинг Алп Эр Тўнга замонидан то бугунги тараққиёти тарихида Маҳмуд Кошғарийнинг «Девону луғотит-турк» асари асосий манба ҳисобланади. Бироқ адабий тилимиз тарихини Алп Эр Тўнга замонидан бошласак, кўп масалаларга, хусусан, тилимизни даврлаштиришда бугунгача давом этиб келаётган айрим муаммоларга аниқлик киритиш, қатор чалкашликларни бартараф этиш имконияти пайдо бўлар эди. Бинобарин, ўтган асрнинг 30 йилларидан ҳозиргача адабиётшунослар ва тарихчилар ўртасида давом этиб келаётган баҳс — Алп Эр Тўнга тарихий сиймоми ёки афсонавий шахсми, деган жумбоқ ўз ечимини топди. Бунга Юсуф Хос Ҳожиб ва Маҳмуд Кошғарий маълумотлари ишончли далил бўла олади. Жумладан, Юсуф Хос Ҳожиб «Қутадғу билиг»да бундай ёзади:

Тожиклар аюр ани Афросиёб

Бу турк бекларидин, оти белгулук

Тўнға Алп Эр эди куги белгулук.

«Девону луғотит-турк»да Маҳмуд Кошғарий бу ҳақиқатни қуйидагича баён этган эди: «Туркларнинг машҳур қаҳрамони Афросиёбни Алп Тўнга деб аташларига сабаб унинг шерни йиқитадиган ботир паҳлавон бўлгани эди».

Бу мутафаккирларнинг деярли минг йил олдин келтирган ноёб далилларини инкор қилишга, шубҳасиз, бугунги тахмин ва мулоҳазалар ожиздир. Қачонлардир, ҳали Алп Эр Тўнга шахсияти тўғрисидаги манбалар илм аҳлига етарли даражада маълум бўлмаган вақтларда бу шахс тўғрисида билдирилган «эҳтимол, у тарихий сиймо эмас, афсонавий бўлса керак» (бу гапни машҳур тарихчи В.Бартолд мулоҳаза тариқасида йўл-йўлакай айтиб ўтган эди), деган фикрни чин ҳақиқат деб қабул қилиш тўғри эмас. Бинобарин, Бартолд «Девону луғотит-турк»даги ва Қутадғу билиг»даги маълумотлардан хабардор бўлганида, бундай гапни айтмаслиги аниқ эди.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Алп Эр Тўнга шахсияти ва у барпо қилган давлат, бу даврдаги тил билан боғлиқ масалалар ҳалигача чуқур тадқиқ этилгани йўқ. Қолаверса, Алп Эр Тўнга вафотидан кейин парчаланиб кетган давлатлар ҳудудидаги тилнинг ҳолати хусусидаги тасаввур туркологияда унчалик ёрқин эмас.

Туркий тилнинг Алп Эр Тўнгадан кейинги ҳолатини аниқлаш, белгилаш ҳам бениҳоя муҳим масала. Алп Эр Тўнга давлати парчаланиб кетгандан кейин давом этган туркий адабий тил тараққиёти қандай кечганини билиш учун яна қўшимча далилларни пухтароқ, синчиклаб ўрганишга тўғри келади. Бунинг учун манбалар етарли: хитой йилномалари, юнон ва рим муаррихларининг асарлари, гоҳ «номаълум» деб, гоҳ ўз номи билан аталаётган ёзув ёдгорликлари бу борада бебаҳо маълумот бериши мумкин. Бугунги кунда бундай ёзув ёдгорликларининг айнан Ўзбекистон тупроғидан топилган бир қанча намуналарига эгамиз.

Туркий тилнинг қадимги турк давридаги шаклу шамойили равшан. Ўрхун-Энасой ёзуви ёдгорликлари V-IX асрдаги туркий тилнинг алоҳида босқичидир. Қадимги туркий тил нафақат Туронда, балки Шимолий Мўғулистондан то Шимолий Афғонистонгача бўлган ҳудудда кенг истифода этилган. Ҳатто Бақтрия ҳудудида ҳам туркий-рун ёзувидан фойдаланилган ва туркий тил бу давлат ҳудудида расмий мақомга эга бўлган. Ана шу давр тилига хос сўзлар ҳозирги ўзбек тилида ҳам мавжуд (масалан: тўқимоқ, сақинмоқ, қилмоқ, ўлурмоқ, яъни ўтирмоқ). Бу далиллар қадимги туркий тилга бугунги ўзбек халқи бошқалардан кўра даъвогар бўлишга ҳақлироқ эканини кўрсатади. Қолаверса, қадимги туркий тилдан ҳозирги ўзбек тилигача бўлган тараққиёт босқичини босиб ўтгани тилимизнинг илдизи мустаҳкам, ривожланиш йўллари бағоят узун экани исботидир.

Чингизхон истилоси туфайли адабиётда ҳам, адабий тил ривожида ҳам кескин ўзгаришлар юз берди. Аммо чингизийлар даврида туркий тил тараққиёти тўхтаб қолгани йўқ. Айрим тарихчилар Чингиз авлодлари барпо қилган Олтин Ўрда давлатини сунъий деб атаса ҳам (балки сиёсий тузилма сифатида сунъийдир, буниси биз учун муҳим эмас), бу давлатнинг ўзбек адабий тили ва адабиёти ривожидаги хизматларини эътироф этмаслик мумкин эмас. Бинобарин, Мисрдаги Мамлуклар давлатида ҳам ўзбек адабиёти ва адабий тили ривожини Олтин Ўрда маданий муҳити изга солган. Олтин Ўрдадан кўчиб борган ижодкорлар ўз юртида қандай фаолият кўрсатган бўлса, буни Мисрда ҳам давом эттирган. Араб ва форс тилларидаги бадиий асарларни ўзбекчага таржима қилиш бу маданий муҳитда ривож топди. Биргина «Гулистони бит-туркий»нинг таржима қилингани бунинг далилидир. ХIV асрдан бошлаб «Муҳаббатнома», «Қисаси Рабғузий», «Наҳж ул-фародис» каби қатор асарларнинг юзага келишини Олтин Ўрдада қарор топган маданий муҳит маҳсули деб қараш мақсадга мувофиқдир.

Тил анъанасини маълум бир меъёрга солишда ҳам Олтин Ўрдадаги ўзбек адабиёти ва адабий тилининг муайян ўрни бор. Баъзан олимлар анъана ва меъёрни унутиб, тилнинг узлуксиз тараққиётини «тарихийлаштириш»га интилади. Жумладан, XIII-XIV аср ўзбек адабиёти ва тилига нисбатан «қипчоқ» ёки «қипчоқ-ўғуз» (дунё туркологлари орасида бу даврдаги адабий тилга нисбатан муқим қараш йўқ) ва «Чиғатой адабиёти» атамалари қўлланиб келинади. Афсуски, бу салбий жараён ҳануз давом этмоқда. Айрим олий ўқув юртлари адабиётшунослик дастурида «Чингизхон истилоси даври адабиёти» деган махсус бир бўлим акс этгани ҳам бунинг исботидир. Аслида, бу «Чиғатой адабиёти» деган атаманинг бошқача кўриниши, холос.

XIII-XIV асрлардаги тил тараққиёти масаласи ҳам алоҳида илмий муаммо. Машҳур турколог Эмир Нажиб бу борада жиддий тадқиқотлар олиб борди. Аммо бу масалада барибир бирёқламалик ҳукм суриб келмоқда. Таъкидлаш жоизки, Олтин Ўрда ўзбек адабиёти ва адабий тилига катта улуш қўшди, унинг ривожи учун имконият яратди. Аммо «Чиғатой тили — эски ўзбек адабий тили, чиғатой адабиёти ўзбек мумтоз адабиётини билдиради», деган енгил-елпи, асоссиз фикрлар ҳануз айтилаётгани ачинарлидир. Чиғатой тарихда, хусусан, Ўрта Осиё тарихида сезиларли из қолдирган эмас. Унинг ҳукмдорлик даврида тил ва адабиёт соҳасига эътибор қаратгани ҳақида манбаларда ҳеч қандай маълумот учрамайди. Чиғатой асосан Эронда ҳукмронлик қилиб, фақат Жалолиддин Мангубердига қарши курашда ака-укаларига ёрдам берган, холос. Бу маълумотлар Рашидиддин Фазлуллоҳ Ҳамадонийнинг (ХIII аср) «Жомеъ ут-таворих» асарида батафсил баён қилинган. Аслида тил ва адабиёт тарихини даврлаштиришда ижтимоий-сиёсий жараёнга эмас, адабий воқеликка асосланиш керак.

Маълум бўладики, XIII-XIV аср ўзбек адабиёти ва адабий тили янгича кўзқараш асосида қайта тадқиқ этилиши зарур. Бинобарин, бу даврдаги адабий тил, қайси ҳудудда амал қилган бўлмасин, бугунги ўзбек адабий тилига жуда яқин. Масалан, Қутбнинг шу даврда ёзилган «Хусрав ва Ширин» достонидаги деярли барча сўзлар ҳозирги ўзбек тилида ҳам мавжуд. Бу эса келгусида Ўрта Осиё, Олтин Ўрда, Мамлуклар давлати ҳудудидаги ўзбек адабиёти ва адабий тили яхлит ҳолда ўрганилиши кераклигини кўрсатади.

Эътироф этилган ҳақиқат: ўзбек адабий тили ривожини ҳазрат Навоийнинг бой адабий меросидан айри тасаввур этиб бўлмайди. Зеро, асрлар давомида тўпланган тил бойликлари Алишер Навоий ижодида умумлаштирилиб, яхлитлик касб этган. Навоий даври Навоийнинг тилга бунчалик катта эътибори бежиз эмас эди. У буюк тилшунос сифатида фақат «Муҳокамат ул-луғатайн» асарини ёзиш билангина чекланмади. Бошқа асарларида ҳам тилшуносликнинг кўплаб назарий ва амалий муаммолари хусусида қимматли фикрларни ифодалади. Жумладан, Навоий сўзга таъриф бериш, сўзнинг қудратини кўрсатиш орқали тил назариясига оид муҳим қарашларини илгари сурдики, бугунги тилшуносликда Навоийнинг бу назарий қарашлари алоҳида тадқиқ этишга лойиқдир. Жумладан, улуғ шоир «Лайли ва Мажнун» достонида сўзга таъриф бериб, бундай ёзади:

Бас аввалғи садо сўз ўлғай, Ҳар савтқа ибтидо сўз ўлғай.

Яъни, энг биринчи овоз сўз бўлган эди, ҳар бир овознинг бошланиши ҳам сўздир.

Навоийнинг бу мисраларидан сўз — гап назариясини англаш мумкин. Бу эса галдаги вазифа сифатида улуғ мутафаккирнинг умумий тилшуносликка оид қарашларини илмий ўрганишни тақозо этади.

Кўриниб турибдики, она тилимиз тарихининг ечимини кутаётган назарий ва амалий муаммолари талайгина. Уларни илмий асосда ҳал этиш ўзбек адабий тили ривожида янги босқични бошлаб беради.

Умарали Норматов, Насимхон Раҳмон

Ушбу мақола «Тафаккур» журналининг 2007 йил 1 сонидан олинди.

Манба: Газета.Уз